www.NSOZ.sk
(zdroj)


3044 vyhotovený vo forme notárskej zápisnice. Forma notárskej zápisnice sa vyžaduje aj v prípade, ak zákon ustanovuje, že prejav vôle musí byť napísaný na listine vlastnou rukou a ide o prejav vôle osoby podľa ods. 1. Ak je toho konajúca osoba schopná, notársku zápisnicu vlastnoručne podpíše, prípadne na nej urobí iné vlastné znamenie.
3048
3049
Štvrtý oddiel: Neplatnosť právnych úkonov
Všeobecné ustanovenia
§ 248
Právny úkon treba považovať skôr za platný ako za neplatný.
3053
má názor:  

3054
§ 249
Ak má neplatný právny úkon náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, platí tento iný právny úkon, ak je z okolností zrejmé, že vyjadruje vôľu konajúcej osoby.
3057
3058
§ 250
3060
3061
3062 (1)  Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na takú časť právneho úkonu, ktorú možno oddeliť