www.NSOZ.sk
(zdroj)


3060
3061
3062 (1)  Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na takú časť právneho úkonu, ktorú možno oddeliť od ostatného obsahu, je neplatnou len táto časť, ak možno predpokladať, že konajúca osoba by právny úkon urobila aj bez jeho neplatnej časti, ak by neplatnosť rozpoznala včas.
3066 (2)  Ak je súčasťou inak neplatnej zmluvy dohoda o voľbe práva alebo dohoda o riešení sporu medzi zmluvnými stranami, sú tieto dohody neplatné iba v prípade, ak sa na ne vzťahuje dôvod neplatnosti.
3069
má názor:  

(3)  Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný.
3071
3072
§ 251
Ak je dôvodom neplatnosti iba nezákonné určenie údaja o množstve, čase, území prípadne iný údaj, súd ho zmení tak, aby zodpovedal spravodlivému usporiadaniu vzájomných práv a povinností strán. Pri rozhodovaní o zmene prihliadne súd najmä na to, či by strana právny úkon urobila, ak by neplatnosť rozpoznala včas.
3077
3078
Hlavné dôvody neplatnosti