www.NSOZ.sk
(zdroj)


3068 dôvod neplatnosti.
3069 (3)  Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný.
3071
3072
§ 251
Ak je dôvodom neplatnosti iba nezákonné určenie údaja o množstve, čase, území prípadne iný údaj, súd ho zmení tak, aby zodpovedal spravodlivému usporiadaniu vzájomných práv a povinností strán. Pri rozhodovaní o zmene prihliadne súd najmä na to, či by strana právny úkon urobila, ak by neplatnosť rozpoznala včas.
3077
má názor:  

3078
Hlavné dôvody neplatnosti
§ 252
Neplatný je právny úkon, ktorý sa zjavne prieči dobrým mravom alebo zjavne narušuje verejný poriadok, ako aj právny úkon, ktorý odporuje zákonu, ak to zmysel a účel zákona vyžaduje.
3083
3084
§ 253
Právny úkon, predmetom ktorého je plnenie od počiatku nemožné, je neplatný.
3086