www.NSOZ.sk
(zdroj)


3074 iný údaj, súd ho zmení tak, aby zodpovedal spravodlivému usporiadaniu vzájomných práv a povinností strán. Pri rozhodovaní o zmene prihliadne súd najmä na to, či by strana právny úkon urobila, ak by neplatnosť rozpoznala včas.
3077
3078
Hlavné dôvody neplatnosti
§ 252
Neplatný je právny úkon, ktorý sa zjavne prieči dobrým mravom alebo zjavne narušuje verejný poriadok, ako aj právny úkon, ktorý odporuje zákonu, ak to zmysel a účel zákona vyžaduje.
3083
má názor:  

3084
§ 253
Právny úkon, predmetom ktorého je plnenie od počiatku nemožné, je neplatný.
3086
3087
§ 254
(1)  Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú stanovuje právny predpis, je neplatný.
3089 (2)  Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje dohoda strán, je neplatný, ibaže strany túto vadu dodatočne odstránia. Neplatnosti sa nemožno dovolať, ak sa už z právneho úkonu plnilo.
3092