www.NSOZ.sk
(zdroj)


3083
3084
§ 253
Právny úkon, predmetom ktorého je plnenie od počiatku nemožné, je neplatný.
3086
3087
§ 254
(1)  Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú stanovuje právny predpis, je neplatný.
3089 (2)  Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje dohoda strán, je neplatný, ibaže strany túto vadu dodatočne odstránia. Neplatnosti sa nemožno dovolať, ak sa už z právneho úkonu plnilo.
3092
má názor:  

3093
§ 255
(1)  Ak je právny úkon urobený osobou s obmedzenou svojprávnosťou, je právny úkon neplatný v rozsahu, v akom naň nie je spôsobilá.
3096 (2)  Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.
3098
3099
3100
3101 Omyl, lesť, bezprávna vyhrážka a neprimeraný prospech