www.NSOZ.sk
(zdroj)


3124 strana musí prejaviť vôľu plniť alebo takéto plnenie poskytnúť, len čo sa dozvie o spôsobe, akým strana oprávnená dovolať sa neplatnosti zmluvu pochopila, a skôr, než táto strana koná v dôvere v oznámenie o dovolaní sa neplatnosti.
3127 (2)  Po tomto prejave alebo plnení zaniká právo dovolať sa neplatnosti a akékoľvek predchádzajúce oznámenie o dovolaní sa neplatnosti je neúčinné.
3129 (3)  Ak sa obe strany dopustili rovnakého omylu, súd môže na návrh ktorejkoľvek strany uviesť zmluvu do súladu s tým, čo mohlo byť rozumne dohodnuté, ak by sa omyl nevyskytol.
3132
3133
má názor:  

§ 259
3135
Lesť
3137 (1)  Strana sa môže dovolať neplatnosti zmluvy, ak ju k jej uzavretiu primäla druhá strana ľstivým skreslením skutočností, vyjadreným slovami alebo konaním, alebo ľstivým
3140
3141
3142 zamlčaním akejkoľvek informácie, ktorú v súlade s dobrou vierou a poctivým konaním