www.NSOZ.sk
(zdroj)


3128 predchádzajúce oznámenie o dovolaní sa neplatnosti je neúčinné.
3129 (3)  Ak sa obe strany dopustili rovnakého omylu, súd môže na návrh ktorejkoľvek strany uviesť zmluvu do súladu s tým, čo mohlo byť rozumne dohodnuté, ak by sa omyl nevyskytol.
3132
3133
§ 259
3135
Lesť
3137
má názor:  

(1)  Strana sa môže dovolať neplatnosti zmluvy, ak ju k jej uzavretiu primäla druhá strana ľstivým skreslením skutočností, vyjadreným slovami alebo konaním, alebo ľstivým
3140
3141
3142 zamlčaním akejkoľvek informácie, ktorú v súlade s dobrou vierou a poctivým konaním mala uviesť.
3144 (2)  Pri určovaní, či dobrá viera alebo poctivé konanie vyžadovali, aby strana uviedla určitú informáciu, je potrebné zohľadniť všetky okolnosti, najmä:
3146a)   či strana mala osobitnú odbornosť,