www.NSOZ.sk
(zdroj)


3135
Lesť
3137 (1)  Strana sa môže dovolať neplatnosti zmluvy, ak ju k jej uzavretiu primäla druhá strana ľstivým skreslením skutočností, vyjadreným slovami alebo konaním, alebo ľstivým
3140
3141
3142 zamlčaním akejkoľvek informácie, ktorú v súlade s dobrou vierou a poctivým konaním mala uviesť.
3144
má názor:  

(2)  Pri určovaní, či dobrá viera alebo poctivé konanie vyžadovali, aby strana uviedla určitú informáciu, je potrebné zohľadniť všetky okolnosti, najmä:
3146a)   či strana mala osobitnú odbornosť,
3147b)   náklady na získanie príslušnej informácie,
3148c)   či druhá strana mohla dôvodne informáciu získať sama a
3149d)   zrejmý význam informácie pre druhú stranu.
3150
3151
§ 260
3153
Bezprávna vyhrážka