www.NSOZ.sk
(zdroj)


3188 môže sa dotknutá strana domáhať neplatnosti právneho úkonu iba ak druhá strana o takomto konaní tretej osoby vedela alebo mala vedieť a toto konanie využila.
3190
3191
§ 263
3193
Dovolanie sa neplatnosti
3195 (1)  Ak je neplatnosť právneho úkonu ustanovená na ochranu záujmov určitej osoby, môže sa dovolávať neplatnosti len táto osoba.
3197
má názor:  

(2)  Kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, nemôže sa dovolať jeho neplatnosti a ani si z neho uplatniť pre seba výhodu.
3199 (3)  Ak sa oprávnená osoba neplatnosti právneho úkonu nedovolá, právny úkon sa považuje za platný.
3201
3202
§ 264
Na neplatnosť podľa § 154 až 155a ods. 1 prihliadne súd aj bez návrhu.
3204
3205
§ 265