www.NSOZ.sk
(zdroj)


3193
Dovolanie sa neplatnosti
3195 (1)  Ak je neplatnosť právneho úkonu ustanovená na ochranu záujmov určitej osoby, môže sa dovolávať neplatnosti len táto osoba.
3197 (2)  Kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, nemôže sa dovolať jeho neplatnosti a ani si z neho uplatniť pre seba výhodu.
3199 (3)  Ak sa oprávnená osoba neplatnosti právneho úkonu nedovolá, právny úkon sa považuje za platný.
3201
3202
má názor:  

§ 264
Na neplatnosť podľa § 154 až 155a ods. 1 prihliadne súd aj bez návrhu.
3204
3205
§ 265
3207
Povinnosť nahradiť škodu
3209 Ten, kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, je povinný nahradiť škodu strane, ktorá o neplatnosti právneho úkonu nevedela.
3211