www.NSOZ.sk
(zdroj)


3196 dovolávať neplatnosti len táto osoba.
3197 (2)  Kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, nemôže sa dovolať jeho neplatnosti a ani si z neho uplatniť pre seba výhodu.
3199 (3)  Ak sa oprávnená osoba neplatnosti právneho úkonu nedovolá, právny úkon sa považuje za platný.
3201
3202
§ 264
Na neplatnosť podľa § 154 až 155a ods. 1 prihliadne súd aj bez návrhu.
3204
3205
má názor:  

§ 265
3207
Povinnosť nahradiť škodu
3209 Ten, kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, je povinný nahradiť škodu strane, ktorá o neplatnosti právneho úkonu nevedela.
3211
3212
Piaty oddiel: Relatívna neúčinnosť
§ 266
(1) Právny úkon dlžníka, ktorým ukrátil uspokojenie vykonateľnej pohľadávky svojho