www.NSOZ.sk
(zdroj)


3200 za platný.
3201
3202
§ 264
Na neplatnosť podľa § 154 až 155a ods. 1 prihliadne súd aj bez návrhu.
3204
3205
§ 265
3207
Povinnosť nahradiť škodu
3209
má názor:  

Ten, kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, je povinný nahradiť škodu strane, ktorá o neplatnosti právneho úkonu nevedela.
3211
3212
Piaty oddiel: Relatívna neúčinnosť
§ 266
(1) Právny úkon dlžníka, ktorým ukrátil uspokojenie vykonateľnej pohľadávky svojho veriteľa, je odporovateľným úkonom a veriteľ mu môže odporovať podľa ustanovení tohto oddielu.
3217 (2) Odporovateľný úkon, ktorému sa s úspechom odporovalo, je voči odporujúcemu veriteľovi právne neúčinný.