www.NSOZ.sk
(zdroj)


3210 o neplatnosti právneho úkonu nevedela.
3211
3212
Piaty oddiel: Relatívna neúčinnosť
§ 266
(1) Právny úkon dlžníka, ktorým ukrátil uspokojenie vykonateľnej pohľadávky svojho veriteľa, je odporovateľným úkonom a veriteľ mu môže odporovať podľa ustanovení tohto oddielu.
3217 (2) Odporovateľný úkon, ktorému sa s úspechom odporovalo, je voči odporujúcemu veriteľovi právne neúčinný.
3219
má názor:  

3220
§ 267
(1)   Veriteľ môže odporovať právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch pred odporovaním v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel bol alebo musel byť druhej strane známy.
3224 (2)   Odporovať možno aj právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch pred odporovaním medzi dlžníkom a osobou jemu blízkou, alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech jemu blízkej osoby, s výnimkou prípadu, keď ten, komu bol právny úkon určený, vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa nepoznal, alebo ktorý ani pri náležitej starostlivosti nemohol poznať.