www.NSOZ.sk
(zdroj)


3215 veriteľa, je odporovateľným úkonom a veriteľ mu môže odporovať podľa ustanovení tohto oddielu.
3217 (2) Odporovateľný úkon, ktorému sa s úspechom odporovalo, je voči odporujúcemu veriteľovi právne neúčinný.
3219
3220
§ 267
(1)   Veriteľ môže odporovať právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch pred odporovaním v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel bol alebo musel byť druhej strane známy.
3224
má názor:  

(2)   Odporovať možno aj právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch pred odporovaním medzi dlžníkom a osobou jemu blízkou, alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech jemu blízkej osoby, s výnimkou prípadu, keď ten, komu bol právny úkon určený, vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa nepoznal, alebo ktorý ani pri náležitej starostlivosti nemohol poznať.
3229
3230
3231
3232
§ 268
(1)  Veriteľ môže odporovať scudzovacej odplatnej zmluve, uzatvorenej dlžníkom