www.NSOZ.sk
(zdroj)


3227 výnimkou prípadu, keď ten, komu bol právny úkon určený, vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa nepoznal, alebo ktorý ani pri náležitej starostlivosti nemohol poznať.
3229
3230
3231
3232
§ 268
(1)  Veriteľ môže odporovať scudzovacej odplatnej zmluve, uzatvorenej dlžníkom v posledných dvoch rokoch pred odporovaním, ak druhá strana musela v dlžníkovom konaní poznať mrhanie jeho majetkom, ktorým sa ukracujú dlžníkovi veritelia.
3236
má názor:  

(2)  Veriteľ sa môže domáhať neúčinnosti bezodplatných právnych úkonov dlžníka, ku ktorým došlo v posledných dvoch rokoch pred odporovaním; to neplatí, ak ide o:
3238a)   plnenie povinností uložených právnym predpisom,
3239b)   obvyklé príležitostné dary,
3240c)   dary v primeranej výške na verejnoprospešný účel,
3241d)   plnenia poskytované v rámci mravných záväzkov alebo zo slušnosti.
3242
3243
§ 269
Právo odporovať úkonu dlžníka nie je vylúčené tým, že z odporovateľného úkonu alebo v jeho dôsledku už voči dlžníkovi vzniklo vymáhateľné právo alebo že takéto práva bolo