www.NSOZ.sk
(zdroj)


3238a)   plnenie povinností uložených právnym predpisom,
3239b)   obvyklé príležitostné dary,
3240c)   dary v primeranej výške na verejnoprospešný účel,
3241d)   plnenia poskytované v rámci mravných záväzkov alebo zo slušnosti.
3242
3243
§ 269
Právo odporovať úkonu dlžníka nie je vylúčené tým, že z odporovateľného úkonu alebo v jeho dôsledku už voči dlžníkovi vzniklo vymáhateľné právo alebo že takéto práva bolo prípadne uspokojené.
3247
má názor:  

3248
§ 270
(1)  Veriteľ môže pri odporovaní požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným úkonom z dlžníkovho majetku ušlo; ak to nie je možné, má právo na zodpovedajúcu náhraduvoči tomu, kto mal z toho prospech.
3252 (2)  Ak tretia osoba nadobudla k veci, z ktorej mohol žiadať uspokojenie veriteľ, právo, ktorému nemožno s úspechom odporovať, má ten, voči právnemu úkonu ktorého mohol veriteľ odporovať skôr a počas držby ktorého právo tretej osobe vzniklo, povinnosť nahradiť veriteľovi škodu.
3256 (3)  Ak tomu istému úkonu odporuje viac veriteľov, nemožno od povinnej osoby požadovať