www.NSOZ.sk
(zdroj)


3243
§ 269
Právo odporovať úkonu dlžníka nie je vylúčené tým, že z odporovateľného úkonu alebo v jeho dôsledku už voči dlžníkovi vzniklo vymáhateľné právo alebo že takéto práva bolo prípadne uspokojené.
3247
3248
§ 270
(1)  Veriteľ môže pri odporovaní požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným úkonom z dlžníkovho majetku ušlo; ak to nie je možné, má právo na zodpovedajúcu náhraduvoči tomu, kto mal z toho prospech.
3252
má názor:  

(2)  Ak tretia osoba nadobudla k veci, z ktorej mohol žiadať uspokojenie veriteľ, právo, ktorému nemožno s úspechom odporovať, má ten, voči právnemu úkonu ktorého mohol veriteľ odporovať skôr a počas držby ktorého právo tretej osobe vzniklo, povinnosť nahradiť veriteľovi škodu.
3256 (3)  Ak tomu istému úkonu odporuje viac veriteľov, nemožno od povinnej osoby požadovať v súhrne viac, než na ňu pripadá podľa predchádzajúcich odsekov.
3258
3259
§ 271
(1)  Právo odporovať odporovateľnému úkonu sa uplatňuje žalobou (odporovacia žaloba) alebo námietkou (odporovacia námietka).