www.NSOZ.sk
(zdroj)


3256 (3)  Ak tomu istému úkonu odporuje viac veriteľov, nemožno od povinnej osoby požadovať v súhrne viac, než na ňu pripadá podľa predchádzajúcich odsekov.
3258
3259
§ 271
(1)  Právo odporovať odporovateľnému úkonu sa uplatňuje žalobou (odporovacia žaloba) alebo námietkou (odporovacia námietka).
3262 (2)  Ak sa odporuje odporovacou žalobou, musí sa v nej veriteľ domáhať uspokojenia svojich nárokov alebo aspoň toho, aby žalovaný trpel uspokojenie nároku veriteľa zo svojho majetku (§ 268).
3265
má názor:  

(3)  Ak sa odporuje námietkou proti nároku inej osoby, postačí namietať jeho neúčinnosti voči odporujúcemu veriteľovi (§ 265 ods. 2).
3267
3268
§ 272
3270
3271
3272 Neúčinnosť právneho úkonu možno uplatniť nielen proti osobe, ktorá s dlžníkom takýto právny úkon urobila, alebo ktorá mala z právneho úkonu prospech, ale aj proti jej dedičom alebo právnym nástupcom; proti tretím osobám len vtedy, ak im boli známe okolnosti