www.NSOZ.sk
(zdroj)


3261 alebo námietkou (odporovacia námietka).
3262 (2)  Ak sa odporuje odporovacou žalobou, musí sa v nej veriteľ domáhať uspokojenia svojich nárokov alebo aspoň toho, aby žalovaný trpel uspokojenie nároku veriteľa zo svojho majetku (§ 268).
3265 (3)  Ak sa odporuje námietkou proti nároku inej osoby, postačí namietať jeho neúčinnosti voči odporujúcemu veriteľovi (§ 265 ods. 2).
3267
3268
§ 272
3270
má názor:  

3271
3272 Neúčinnosť právneho úkonu možno uplatniť nielen proti osobe, ktorá s dlžníkom takýto právny úkon urobila, alebo ktorá mala z právneho úkonu prospech, ale aj proti jej dedičom alebo právnym nástupcom; proti tretím osobám len vtedy, ak im boli známe okolnosti zakladajúce právo domáhať sa neúčinnosti právneho úkonu proti ich predchodcovi.
3276
3277
§ 273
Ustanovenia tejto časi zákona sa primerane použijú aj v prípade opomenutia, ktorým dlžník stratil svoje majetkové právo, alebo ktorým inej osobe spôsobil vznik, zachovanie alebo