www.NSOZ.sk
(zdroj)


3268
§ 272
3270
3271
3272 Neúčinnosť právneho úkonu možno uplatniť nielen proti osobe, ktorá s dlžníkom takýto právny úkon urobila, alebo ktorá mala z právneho úkonu prospech, ale aj proti jej dedičom alebo právnym nástupcom; proti tretím osobám len vtedy, ak im boli známe okolnosti zakladajúce právo domáhať sa neúčinnosti právneho úkonu proti ich predchodcovi.
3276
3277
má názor:  

§ 273
Ustanovenia tejto časi zákona sa primerane použijú aj v prípade opomenutia, ktorým dlžník stratil svoje majetkové právo, alebo ktorým inej osobe spôsobil vznik, zachovanie alebo zabezpečenie jej práva majetkovej povahy voči nemu. To neplatí v prípade odmietnutia predĺženého dedičstva.
3282
3283
Druhý diel: Právne udalosti
Prvý oddiel: Všeobecné ustanovenia
§ 274
Právnymi udalosťami sú skutočnosti nezávislé od ľudskej vôle, s ktorými zákon alebo