www.NSOZ.sk
(zdroj)


3273 právny úkon urobila, alebo ktorá mala z právneho úkonu prospech, ale aj proti jej dedičom alebo právnym nástupcom; proti tretím osobám len vtedy, ak im boli známe okolnosti zakladajúce právo domáhať sa neúčinnosti právneho úkonu proti ich predchodcovi.
3276
3277
§ 273
Ustanovenia tejto časi zákona sa primerane použijú aj v prípade opomenutia, ktorým dlžník stratil svoje majetkové právo, alebo ktorým inej osobe spôsobil vznik, zachovanie alebo zabezpečenie jej práva majetkovej povahy voči nemu. To neplatí v prípade odmietnutia predĺženého dedičstva.
3282
má názor:  

3283
Druhý diel: Právne udalosti
Prvý oddiel: Všeobecné ustanovenia
§ 274
Právnymi udalosťami sú skutočnosti nezávislé od ľudskej vôle, s ktorými zákon alebo dohoda strán spája vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností.
3288
3289
Druhý oddiel: Čas
§ 275