www.NSOZ.sk
(zdroj)


3280 zabezpečenie jej práva majetkovej povahy voči nemu. To neplatí v prípade odmietnutia predĺženého dedičstva.
3282
3283
Druhý diel: Právne udalosti
Prvý oddiel: Všeobecné ustanovenia
§ 274
Právnymi udalosťami sú skutočnosti nezávislé od ľudskej vôle, s ktorými zákon alebo dohoda strán spája vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností.
3288
3289
má názor:  

Druhý oddiel: Čas
§ 275
3292
Význam času
3294 (1)  Ak sa nadobúda právo alebo ak vzniká povinnosť v určitý deň, rozumie sa tým začiatok tohto dňa. Ak právo alebo povinnosť v určitý deň zaniká, rozumie sa tým koniec tohto dňa. To neplatí, ak to vylučuje povaha prípadu.
3297 (2)  Ak sa má právo vykonať alebo povinnosť splniť v určitý deň alebo do určitého dňa, vyžaduje sa, aby sa tak stalo v obvyklú dennú dobu; ibaže niečo iné vyplýva zo