www.NSOZ.sk
(zdroj)


3288
3289
Druhý oddiel: Čas
§ 275
3292
Význam času
3294 (1)  Ak sa nadobúda právo alebo ak vzniká povinnosť v určitý deň, rozumie sa tým začiatok tohto dňa. Ak právo alebo povinnosť v určitý deň zaniká, rozumie sa tým koniec tohto dňa. To neplatí, ak to vylučuje povaha prípadu.
3297
má názor:  

(2)  Ak sa má právo vykonať alebo povinnosť splniť v určitý deň alebo do určitého dňa, vyžaduje sa, aby sa tak stalo v obvyklú dennú dobu; ibaže niečo iné vyplýva zo zaužívanej praxe strán, zo zvyklostí či z osobitostí prípadu.
3300 (3)  Práva a povinnosti zaniknú uplynutím doby, na ktorú boli viazané.
3301
3302
§ 276
3304
Počítanie času
3306 (1)   Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je