www.NSOZ.sk
(zdroj)


3326 (2)   Posunutie konca lehoty podľa ods. 1 neplatí pre koniec vydržacej doby, premlčacej lehoty a ani prekluzívnej doby.
3328
3329
§ 278
3331
Počítanie doby
3333 Ustanovenia o počítaní lehôt sa použijú aj na počítanie doby.
3334
3335
má názor:  

Premlčanie
§ 279
(1)   Právo, ktoré sa nevykonalo v premlčacej lehote, sa premlčuje a dlžník nemá povinnosť plniť.
3339 (2)   Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak dlžník vznesie námietku premlčania, nemožno veriteľovi premlčané právo priznať.
3341 (3)   Práva uplatniť námietku premlčania sa nemožno vopred vzdať.
3342
3343
§ 280
(1)   Uplynutím premlčacej lehoty právo nezaniká a ak dlžník splnil svoj dlh po jej uplynutí,