www.NSOZ.sk
(zdroj)


3352 má uznanie tie isté účinky, ako keby sa uznala nepremlčaná pohľadávka, ak o jej premlčaní vedel.
3354
3355
§ 281
(1)  Premlčujú sa všetky majetkové práva, s výnimkou tých, o ktorých to ustanovuje zákon.
3357 (2)  Nepremlčuje sa vlastnícke právo.
3358 (3)  Nepremlčuje sa právo na výživné, právo na výplatu jednotlivých splátok výživného však premlčaniu podliehajú.
3360
3361
má názor:  

3362
3363 (4)  Nepremlčujú sa práva z vkladov na vkladnej knižke alebo na iných formách vkladov alebo vklady na bežnom účte, pokiaľ vkladový vzťah trvá.
3365
3366
§ 282
Pri osobnostných právach sa premlčuje len právo na odstránenie škody spôsobenej na týchto právach.
3369
3370
§ 283