www.NSOZ.sk
(zdroj)


3373 (2)  Záložné právo sa nepremlčí, ak má záložný veriteľ hnuteľný záloh u seba, alebo ho opatruje tretia osoba.
3375 (3)  Ustanovenia ods. 1 a 2 sa obdobne použijú aj pri zádržnom práve.
3376
3377
§ 284
Pri zabezpečení pohľadávky prevodom práva alebo postúpením pohľadávky nie je premlčanie zabezpečovanej pohľadávky dôvodom na spätný prevod osobe, ktorá zabezpečenie poskytla.
3381
3382
má názor:  

§ 285
Aj po uplynutí premlčacej doby sa strana môže dovolať svojho práva pri obrane alebo pri započítaní, ak
3385a)   obe práva sa vzťahujú na tú istú zmluvu alebo na niekoľké zmluvy uzavreté na základe jedného rokovania alebo niekoľkých súvisiacich rokovaní, alebo
3387b)   právo sa mohlo použiť kedykoľvek pred uplynutím premlčacej doby na započítanie voči právu uplatnenému druhou stranou.
3389
3390
Premlčacia lehota
§ 286