www.NSOZ.sk
(zdroj)


3378 Pri zabezpečení pohľadávky prevodom práva alebo postúpením pohľadávky nie je premlčanie zabezpečovanej pohľadávky dôvodom na spätný prevod osobe, ktorá zabezpečenie poskytla.
3381
3382
§ 285
Aj po uplynutí premlčacej doby sa strana môže dovolať svojho práva pri obrane alebo pri započítaní, ak
3385a)   obe práva sa vzťahujú na tú istú zmluvu alebo na niekoľké zmluvy uzavreté na základe jedného rokovania alebo niekoľkých súvisiacich rokovaní, alebo
3387
má názor:  

b)   právo sa mohlo použiť kedykoľvek pred uplynutím premlčacej doby na započítanie voči právu uplatnenému druhou stranou.
3389
3390
Premlčacia lehota
§ 286
Ak zákon neustanovuje inak, je premlčacia lehota štvorročná.
3393
3394
§ 287
(1)  Strany si môžu dohodnúť kratšiu alebo dlhšiu premlčaciu lehotu než akú stanovuje zákon, najmenej v trvaní jedného roka a najdlhšie v trvaní pätnástich rokov; nemôžu však zmeniť