www.NSOZ.sk
(zdroj)


3380 zabezpečenie poskytla.
3381
3382
§ 285
Aj po uplynutí premlčacej doby sa strana môže dovolať svojho práva pri obrane alebo pri započítaní, ak
3385a)   obe práva sa vzťahujú na tú istú zmluvu alebo na niekoľké zmluvy uzavreté na základe jedného rokovania alebo niekoľkých súvisiacich rokovaní, alebo
3387b)   právo sa mohlo použiť kedykoľvek pred uplynutím premlčacej doby na započítanie voči právu uplatnenému druhou stranou.
3389
má názor:  

3390
Premlčacia lehota
§ 286
Ak zákon neustanovuje inak, je premlčacia lehota štvorročná.
3393
3394
§ 287
(1)  Strany si môžu dohodnúť kratšiu alebo dlhšiu premlčaciu lehotu než akú stanovuje zákon, najmenej v trvaní jedného roka a najdlhšie v trvaní pätnástich rokov; nemôžu však zmeniť zákonom upravený začiatok premlčacej lehoty a jej plynutie.
3398 (2)  Ak je kratšia alebo dlhšia lehota dohodnutá v neprospech slabšej strany, je dohoda