www.NSOZ.sk
(zdroj)


3394
§ 287
(1)  Strany si môžu dohodnúť kratšiu alebo dlhšiu premlčaciu lehotu než akú stanovuje zákon, najmenej v trvaní jedného roka a najdlhšie v trvaní pätnástich rokov; nemôžu však zmeniť zákonom upravený začiatok premlčacej lehoty a jej plynutie.
3398 (2)  Ak je kratšia alebo dlhšia lehota dohodnutá v neprospech slabšej strany, je dohoda neúčinná.
3400
3401
3402
3403
má názor:  

Začiatok plynutia premlčacej lehoty
§ 288
Premlčacia lehota začína plynúť dňom, kedy sa právo mohlo prvý raz uplatniť na súde.
3406
3407
§ 289
Pri právach, ktoré sa musia uplatniť najprv u fyzickej alebo právnickej osoby, začína plynúť premlčacia lehota dňom, v ktorom sa právo takto uplatnilo.
3410
3411
§ 290
Ak bolo dohodnuté plnenie po častiach, premlčacia lehota začína plynúť odo dňa splatnosti