www.NSOZ.sk
(zdroj)


3397 zákonom upravený začiatok premlčacej lehoty a jej plynutie.
3398 (2)  Ak je kratšia alebo dlhšia lehota dohodnutá v neprospech slabšej strany, je dohoda neúčinná.
3400
3401
3402
3403
Začiatok plynutia premlčacej lehoty
§ 288
Premlčacia lehota začína plynúť dňom, kedy sa právo mohlo prvý raz uplatniť na súde.
3406
má názor:  

3407
§ 289
Pri právach, ktoré sa musia uplatniť najprv u fyzickej alebo právnickej osoby, začína plynúť premlčacia lehota dňom, v ktorom sa právo takto uplatnilo.
3410
3411
§ 290
Ak bolo dohodnuté plnenie po častiach, premlčacia lehota začína plynúť odo dňa splatnosti každej jednotlivej časti. Ak sa pre nesplnenie niektorej časti stane splatným celý dlh, premlčacia lehota začne plynúť od splatnosti nesplnenej časti, pre ktorú sa stal celý dlh splatný.