www.NSOZ.sk
(zdroj)


3423 (2)  Ak poškodenému v dobe uvedenej v odseku 1 nebola známa osoba, ktorá za škodu zodpovedá, premlčacia lehota začína plynúť odo dňa, kedy sa poškodený o nej dozvedel, alebo kedy sa pri vynaložení náležitej starostlivosti o nej mohol dozvedieť. Premlčacia lehota však uplynie najneskôr rok po tom, kedy by premlčacia lehota skončila, ak by plynula podľa ods. 1.
3428 (3)  Právo na náhradu škody na zdraví sa premlčuje uplynutím desiatich rokov odo dňa, kedy sa škoda prejavila.
3430 (4)  Právo na náhradu škody spôsobenej vadným výrobkom sa premlčuje uplynutím desiatich rokov odo dňa, keď výrobca vadný výrobok, ktorý spôsobil škodu, uviedol do obehu.
3432
má názor:  

3433
§ 293
(1)  Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí uplynutím štyroch rokov odo dňa, kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo.
3436 (2)  Ak oprávnenému nebola v lehote uvedenej v odseku 1 známa osoba, ktorá sa na jeho úkor bezdôvodne obohatila, premlčacia lehota začne plynúť odo dňa, kedy sa poškodený o nej dozvedel, alebo od kedy sa pri vynaložení náležitej starostlivosti o nej mohol dozvedieť.
3439 Premlčacia lehota uplynie najneskôr rok po tom, kedy by premlčacia lehota skončila, ak by plynula podľa ods. 1.
3441