www.NSOZ.sk
(zdroj)


335 neplatný len v prípade, ak spôsobí opatrovancovi ujmu.
336 (2)  Ak konal opatrovanec samostatne, hoci nemohol konať bez opatrovníka, považuje sa opatrencov úkon za platný, ak ho opatrovník dodatočne schválil. To platí aj v prípade, ak úkon schválil opatrovanec po tom, ako mu obmedzenie svojprávnosti zaniklo.
339
340
§ 39
(1)   Súd aj bez návrhu rozhodnutie o obmedzení svojprávnosti zmení alebo zruší, ak sa zmenia alebo odpadnú dôvody, ktoré k nemu viedli, alebo ak zistí, že na obmedzenie svojprávnosti neboli dôvody.
344
má názor:  

(2)   Pokiaľ neexistuje iný dôvod na preskúmanie rozhodnutia o obmedzení svojprávnosti, súd rozhodnutie preskúma z úradnej povinnosti každé tri roky a posúdi, či dôvody, pre ktoré bola svojprávnosť človeka, trvajú.
347
348
Osobnostné právo a jeho ochrana
§ 40
351
Všeobecné ustanovenia
353 (1)   Každý človek má osobnostné práva, najmä právo na život a zdravie, právo na ochranu