www.NSOZ.sk
(zdroj)


3434 (1)  Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí uplynutím štyroch rokov odo dňa, kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo.
3436 (2)  Ak oprávnenému nebola v lehote uvedenej v odseku 1 známa osoba, ktorá sa na jeho úkor bezdôvodne obohatila, premlčacia lehota začne plynúť odo dňa, kedy sa poškodený o nej dozvedel, alebo od kedy sa pri vynaložení náležitej starostlivosti o nej mohol dozvedieť.
3439 Premlčacia lehota uplynie najneskôr rok po tom, kedy by premlčacia lehota skončila, ak by plynula podľa ods. 1.
3441
3442
3443
má názor:  

3444
§ 294
Ak obsah záväzku spočíva v povinnosti nepretržite vykonávať určitú činnosť, zdržať sa určitej činnosti alebo niečo strpieť, premlčacia lehota začína plynúť dňom, v ktorom sa povinnosť porušila po prvýkrát.
3448
3449
§ 295
(1)   Pri právach, ktoré vznikajú odstúpením od zmluvy, začína premlčacia lehota plynúť dňom, kedy oprávnený od zmluvy odstúpil.
3452 (2)   Pri práve na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy začína premlčacia