www.NSOZ.sk
(zdroj)


3459 zničenia alebo straty zásielky začína premlčacia lehota plynúť dňom, kedy mala byť zásielka doručená.
3461
3462
§ 297
Pri právach požadovať vydanie uloženej alebo skladovanej veci a vydanie predmetov podľa zmluvy o uložení cenných papierov a iných hodnôt premlčacia lehota začína plynúť dňom zániku právneho vzťahu zo zmluvy o uložení veci, zmluvy o skladovaní alebo zmluvy o uložení cenných papierov alebo iných hodnôt. Tým nie je dotknuté právo požadovať vydanie veci z titulu vlastníckeho práva.
3468
má názor:  

3469
§ 298
(1)   Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím orgánu verejnej moci, začína desaťročná premlčacia lehota plynúť dňom, kedy sa malo podľa rozhodnutia plniť.
3472 (2)   Ak dlžník písomne uznal právo čo do dôvodu a výšky, desaťročná premlčacia lehota začína plynúť dňom, kedy k uznaniu došlo. Ak však v uznaní bola uvedená lehota na plnenie, začne plynúť premlčacia lehota dňom uplynutia tejto lehoty. Ak sa uznanie týka iba časti pohľadávky, plynie nová premlčacia lehota iba ohľadne tejto časti.
3476 (3)   Desaťročná premlčacia lehota platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutí alebo v uznaní práva rozložené. Premlčacia lehota začína plynúť dňom