www.NSOZ.sk
(zdroj)


3471 desaťročná premlčacia lehota plynúť dňom, kedy sa malo podľa rozhodnutia plniť.
3472 (2)   Ak dlžník písomne uznal právo čo do dôvodu a výšky, desaťročná premlčacia lehota začína plynúť dňom, kedy k uznaniu došlo. Ak však v uznaní bola uvedená lehota na plnenie, začne plynúť premlčacia lehota dňom uplynutia tejto lehoty. Ak sa uznanie týka iba časti pohľadávky, plynie nová premlčacia lehota iba ohľadne tejto časti.
3476 (3)   Desaťročná premlčacia lehota platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutí alebo v uznaní práva rozložené. Premlčacia lehota začína plynúť dňom splatnosti každej splátky. Ak sa nesplnením niektorej zo splátok stane splatným celý dlh, desaťročná premlčacia lehota plynie od splatnosti nesplnenej splátky.
3480
má názor:  

3481
3482
3483 (4)   Úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú uplynutím štyroch rokov. Ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané, platí táto premlčacia lehota len v prípade, ak ide o úroky a opakujúce sa plnenia, ktorých splatnosť nastala právoplatnosťou rozhodnutia alebo uznaním dlhu.
3487
3488
Plynutie premlčacej lehoty
§ 299