www.NSOZ.sk
(zdroj)


3478 splatnosti každej splátky. Ak sa nesplnením niektorej zo splátok stane splatným celý dlh, desaťročná premlčacia lehota plynie od splatnosti nesplnenej splátky.
3480
3481
3482
3483 (4)   Úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú uplynutím štyroch rokov. Ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané, platí táto premlčacia lehota len v prípade, ak ide o úroky a opakujúce sa plnenia, ktorých splatnosť nastala právoplatnosťou rozhodnutia alebo uznaním dlhu.
3487
má názor:  

3488
Plynutie premlčacej lehoty
§ 299
Zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka nemá vplyv na plynutie premlčacej lehoty.
3491
3492
§ 300
Ak veriteľ v premlčacej lehote uplatní právo na súde a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia lehota od uplatnenia práva po dobu konania na súde neplynie. To platí aj o práve, ktoré bolo právoplatne priznané a pre ktoré bol na súde alebo u exekútora, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie, podaný návrh na začatie exekučného konania.