www.NSOZ.sk
(zdroj)


3483 (4)   Úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú uplynutím štyroch rokov. Ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané, platí táto premlčacia lehota len v prípade, ak ide o úroky a opakujúce sa plnenia, ktorých splatnosť nastala právoplatnosťou rozhodnutia alebo uznaním dlhu.
3487
3488
Plynutie premlčacej lehoty
§ 299
Zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka nemá vplyv na plynutie premlčacej lehoty.
3491
3492
má názor:  

§ 300
Ak veriteľ v premlčacej lehote uplatní právo na súde a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia lehota od uplatnenia práva po dobu konania na súde neplynie. To platí aj o práve, ktoré bolo právoplatne priznané a pre ktoré bol na súde alebo u exekútora, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie, podaný návrh na začatie exekučného konania.
3497
3498
§ 301
(1)   Súdne konanie začaté proti jednému spoludlžníkovi spôsobuje, že premlčacia lehota prestáva plynúť proti spoludlžníkovi, ktorý je s ním ohľadne uplatneného práva zaviazaný spoločne a nerozdielne, ak ho veriteľ pred uplynutím premlčacej lehoty