www.NSOZ.sk
(zdroj)


3494 premlčacia lehota od uplatnenia práva po dobu konania na súde neplynie. To platí aj o práve, ktoré bolo právoplatne priznané a pre ktoré bol na súde alebo u exekútora, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie, podaný návrh na začatie exekučného konania.
3497
3498
§ 301
(1)   Súdne konanie začaté proti jednému spoludlžníkovi spôsobuje, že premlčacia lehota prestáva plynúť proti spoludlžníkovi, ktorý je s ním ohľadne uplatneného práva zaviazaný spoločne a nerozdielne, ak ho veriteľ pred uplynutím premlčacej lehoty písomne upovedomí o začatom konaní.
3503
má názor:  

(2)   Ak proti veriteľovi, ktorého právo sa premlčuje, začalo súdne konanie ohľadne záväzku, na splnenie ktorého veriteľ použil plnenie poskytnuté dlžníkom, premlčacia lehota ohľadne práva veriteľa prestane plynúť, ak veriteľ pred uplynutím premlčacej lehoty písomne oznámi dlžníkovi, že sa proti nemu začalo uvedené konanie.
3507 (3)   Ak sa konanie uvedené v odsekoch 1 a 2 skončí, platí, že premlčacia lehota ohľadne práva veriteľa neprestala plynúť, neuplynie však skôr ako po jednom roku od skončenia tohto konania.
3510
3511
§ 302
Ak ide o právo osoby, ktorá musí mať zákonného zástupcu, alebo o práva proti takejto osobe,