www.NSOZ.sk
(zdroj)


342 zmenia alebo odpadnú dôvody, ktoré k nemu viedli, alebo ak zistí, že na obmedzenie svojprávnosti neboli dôvody.
344 (2)   Pokiaľ neexistuje iný dôvod na preskúmanie rozhodnutia o obmedzení svojprávnosti, súd rozhodnutie preskúma z úradnej povinnosti každé tri roky a posúdi, či dôvody, pre ktoré bola svojprávnosť človeka, trvajú.
347
348
Osobnostné právo a jeho ochrana
§ 40
351
má názor:  

Všeobecné ustanovenia
353 (1)   Každý človek má osobnostné práva, najmä právo na život a zdravie, právo na ochranu telesnej a duševnej integrity, právo na ochranu cti a dôstojnosti, ochranu súkromia a mena.
356 (2)   Osobnostné práva sú nescudziteľné.
357 (3)   Ľudské telo požíva právnu ochranu aj po smrti.
358
359 Ochrana života, zdravia, telesnej a duševnej integrity
§ 41