www.NSOZ.sk
(zdroj)


3508 práva veriteľa neprestala plynúť, neuplynie však skôr ako po jednom roku od skončenia tohto konania.
3510
3511
§ 302
Ak ide o právo osoby, ktorá musí mať zákonného zástupcu, alebo o práva proti takejto osobe, premlčacia lehota nezačne plynúť, dokiaľ jej nie je ustanovený zákonný zástupca. Ak premlčacia lehota začala plynúť, neskončí skôr, ako uplynie rok odo dňa, keď bude takejto osobe ustanovený zákonný zástupca alebo keď prekážka pominie inak.
3516
3517
má názor:  

§ 303
Ak ide o právo medzi zákonnými zástupcami na jednej strane a maloletými deťmi alebo inými zastúpenými osobami na druhej strane, premlčacia lehota ani nezačne plynúť a ani
3521
3522
3523 neplynie, okrem prípadu, ak ide o úroky alebo opakujúce sa plnenia. To platí aj o právach medzi manželmi.
3525
3526
Preklúzia