www.NSOZ.sk
(zdroj)


3551
Prvý diel
Uzavretie manželstva
§1
1/ Manželstvo je trvalý zväzok muža a ženy, ktorý vznikol na základe ich slobodného rozhodnutia v zákonom predpísanej forme.
35562/ Účelom manželstva je založenie rodiny, vzájomná pomoc a podpora medzi manželmi a riadna výchova detí.
3558
§2
1/ Manželstvo možno uzavrieť buď občianskou formou alebo cirkevnou formou.
3560
má názor:  

2/ Cirkevne možno uzavrieť manželstvo len pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky na základe registrácie podľa osobitného zákona1.
3563
§ 3
1/ Ak sa manželstvo uzavrelo občianskou formou, následné náboženské obrady nemajú právne následky.
35662/ Ak sa manželstvo uzavrelo cirkevnou formou, nemožno následne uzavrieť manželstvo občianskou formou.
3568
§4
1/ Muž a žena /ďalej len „ snúbenci“/ môžu požiadať o uzavretie manželstva ktorúkoľvek