www.NSOZ.sk
(zdroj)


3557 riadna výchova detí.
3558
§2
1/ Manželstvo možno uzavrieť buď občianskou formou alebo cirkevnou formou.
35602/ Cirkevne možno uzavrieť manželstvo len pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky na základe registrácie podľa osobitného zákona1.
3563
§ 3
1/ Ak sa manželstvo uzavrelo občianskou formou, následné náboženské obrady nemajú právne následky.
3566
má názor:  

2/ Ak sa manželstvo uzavrelo cirkevnou formou, nemožno následne uzavrieť manželstvo občianskou formou.
3568
§4
1/ Muž a žena /ďalej len „ snúbenci“/ môžu požiadať o uzavretie manželstva ktorúkoľvek obec, ktorá vedie matriku / ďalej len „ matričný úrad“/ v obvode ktorej chcú uzavrieť manželstvo. Tomuto matričnému úradu predložia doklady ustanovené osobitným zákonom2 a vyplnia predpísané tlačivo.
35732/ Matričný úrad /odsek 1/ môže od predloženia ustanovených dokladov upustiť, ak je ich zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
35753/ Ak ide o uzavretie manželstva cirkevnou formou, matričný úrad, ktorému snúbenci