www.NSOZ.sk
(zdroj)


348
Osobnostné právo a jeho ochrana
§ 40
351
Všeobecné ustanovenia
353 (1)   Každý človek má osobnostné práva, najmä právo na život a zdravie, právo na ochranu telesnej a duševnej integrity, právo na ochranu cti a dôstojnosti, ochranu súkromia a mena.
356 (2)   Osobnostné práva sú nescudziteľné.
357
má názor:  

(3)   Ľudské telo požíva právnu ochranu aj po smrti.
358
359 Ochrana života, zdravia, telesnej a duševnej integrity
§ 41
(1)  Človek je nedotknuteľný.
362 (2)  Nikto nemôže dať platný súhlas na ukončenie vlastného života alebo života inej osoby.
363
364
§ 42
(1)   Do integrity človeka možno zasiahnuť len s jej súhlasom alebo zo zákonného dôvodu.
366 (2)   Zásahy do integrity človeka vykonané zo zákonného dôvodu nesmú znižovať jeho