www.NSOZ.sk
(zdroj)


35662/ Ak sa manželstvo uzavrelo cirkevnou formou, nemožno následne uzavrieť manželstvo občianskou formou.
3568
§4
1/ Muž a žena /ďalej len „ snúbenci“/ môžu požiadať o uzavretie manželstva ktorúkoľvek obec, ktorá vedie matriku / ďalej len „ matričný úrad“/ v obvode ktorej chcú uzavrieť manželstvo. Tomuto matričnému úradu predložia doklady ustanovené osobitným zákonom2 a vyplnia predpísané tlačivo.
35732/ Matričný úrad /odsek 1/ môže od predloženia ustanovených dokladov upustiť, ak je ich zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
3575
má názor:  

3/ Ak ide o uzavretie manželstva cirkevnou formou, matričný úrad, ktorému snúbenci predložili ustanovené doklady /odsek 1/ potvrdí vyplnené predpísané tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
3578
3579
3580 Zákon č. 308/ 1991 Zb. O slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
3582
3583 § 27 a 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.154/1994 Z.z.o matrikách v znení neskorších predpisov