www.NSOZ.sk
(zdroj)


3579
3580 Zákon č. 308/ 1991 Zb. O slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
3582
3583 § 27 a 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.154/1994 Z.z.o matrikách v znení neskorších predpisov
3585
3586
3587
3588
má názor:  

§5
Manželstvo sa uzaviera súhlasným prejavom vôle snúbencov, že spolu vstupujú do manželstva . Snúbenci urobia tento súhlasný prejav vôle pred osobou oprávnenou vykonať obrad uzavretia manželstva /§ 6 ods. 1 a § 7 ods. 1/ a to osobne alebo prostredníctvom zástupcu /§ 9/, verejne, v prítomnosti dvoch svedkov.
3593
§6
1/ Ak sa snúbenci rozhodnú pre občiansku formu uzavretia manželstva, urobia súhlasný prejav vôle o vstupe do manželstva pred starostom obce, ktorá je matričným úradom, alebo pred povereným poslancom obecného zastupiteľstva takejto obce za prítomnosti matrikára.
35972/ Príslušným je starosta obce, ktorej matričný úrad snúbenci požiadali o uzavretie