www.NSOZ.sk
(zdroj)


3590 manželstva . Snúbenci urobia tento súhlasný prejav vôle pred osobou oprávnenou vykonať obrad uzavretia manželstva /§ 6 ods. 1 a § 7 ods. 1/ a to osobne alebo prostredníctvom zástupcu /§ 9/, verejne, v prítomnosti dvoch svedkov.
3593
§6
1/ Ak sa snúbenci rozhodnú pre občiansku formu uzavretia manželstva, urobia súhlasný prejav vôle o vstupe do manželstva pred starostom obce, ktorá je matričným úradom, alebo pred povereným poslancom obecného zastupiteľstva takejto obce za prítomnosti matrikára.
35972/ Príslušným je starosta obce, ktorej matričný úrad snúbenci požiadali o uzavretie manželstva /§ 4 ods.1/ alebo poverený poslanec takejto obce .
3599
má názor:  

3/ Obrad uzavretia manželstva sa vykoná na mieste na to určenom. Matričný úrad /§ 4 ods.1/ môže povoliť vykonať tento obrad aj na inom vhodnom mieste.
36014/ Ak je život snúbenca priamo ohrozený , manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek mieste a bez predloženia ustanovených dokladov /§ 4 ods. 1/.
3603
§7
1/ Ak sa snúbenci rozhodnú pre cirkevnú formu uzavretia manželstva, urobia súhlasný prejav vôle o vstupe do manželstva pred oprávnenou osobou, ktorá je podľa vnútorných predpisov registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti poverená vykonať obrad uzavretia manželstva.
36082/ Obrad uzavretia manželstva sa vykoná na mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi