www.NSOZ.sk
(zdroj)


35993/ Obrad uzavretia manželstva sa vykoná na mieste na to určenom. Matričný úrad /§ 4 ods.1/ môže povoliť vykonať tento obrad aj na inom vhodnom mieste.
36014/ Ak je život snúbenca priamo ohrozený , manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek mieste a bez predloženia ustanovených dokladov /§ 4 ods. 1/.
3603
§7
1/ Ak sa snúbenci rozhodnú pre cirkevnú formu uzavretia manželstva, urobia súhlasný prejav vôle o vstupe do manželstva pred oprávnenou osobou, ktorá je podľa vnútorných predpisov registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti poverená vykonať obrad uzavretia manželstva.
3608
má názor:  

2/ Obrad uzavretia manželstva sa vykoná na mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
36103/ Ustanovenie § 6 odsek 4 sa použije primerane aj pre cirkevnú formu uzavretia manželstva.
36114/ Obrad uzavretia manželstva sa spravuje pravidlami príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
3613
§8
1/ Snúbenci pred súhlasným prejavom vôle o vstupe do manželstva uvedú, že im nie sú známe prekážky, ktoré by bránili uzavretiu manželstva , že poznajú navzájom svoj zdravotný stav a obsah dohody o priezviskách. ktoré budú používať po uzavretí manželstva a priezvisku spoločných detí.