www.NSOZ.sk
(zdroj)


36041/ Ak sa snúbenci rozhodnú pre cirkevnú formu uzavretia manželstva, urobia súhlasný prejav vôle o vstupe do manželstva pred oprávnenou osobou, ktorá je podľa vnútorných predpisov registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti poverená vykonať obrad uzavretia manželstva.
36082/ Obrad uzavretia manželstva sa vykoná na mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
36103/ Ustanovenie § 6 odsek 4 sa použije primerane aj pre cirkevnú formu uzavretia manželstva.
36114/ Obrad uzavretia manželstva sa spravuje pravidlami príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
3613
má názor:  

§8
1/ Snúbenci pred súhlasným prejavom vôle o vstupe do manželstva uvedú, že im nie sú známe prekážky, ktoré by bránili uzavretiu manželstva , že poznajú navzájom svoj zdravotný stav a obsah dohody o priezviskách. ktoré budú používať po uzavretí manželstva a priezvisku spoločných detí.
36182/ Snúbenci sa môžu dohodnúť o priezvisku tak, že:a/ ponechajú si svoje doterajšie priezviská, pričom uvedú, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí,
3621b/ priezvisko jedného z nich bude ich rodinným priezviskom aj spoločných detí, aleboc/ priezvisko jedného z nich bude ich rodinným priezviskom aj spoločných detí, pričom ten,