www.NSOZ.sk
(zdroj)


3621b/ priezvisko jedného z nich bude ich rodinným priezviskom aj spoločných detí, aleboc/ priezvisko jedného z nich bude ich rodinným priezviskom aj spoločných detí, pričom ten, ktorého priezvisko nebude rodinným priezviskom, môže si ako druhé v poradí ponechať svoje doterajšie priezvisko. Ak tento snúbenec má už dve priezviská, uvedie, ktoré z nich bude používať ako druhé po uzavretí manželstva. Ak snúbenec, ktorého priezvisko bude rodinným priezviskom manželov a spoločných detí má už dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk ponechá ako rodinné priezvisko, ak druhý snúbenec bude po uzavretí manželstva
3629
3630
má názor:  

3631 používať aj svoje doterajšie priezvisko. Ak obaja snúbenci už majú dve priezviská, každý z nich uvedie, ktoré priezvisko si ponechá po uzavretí manželstva.
3633
§9
1/ Matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov výnimočne môže povoliť, aby prejav vôle o vstupe do manželstva za jedného snúbenca urobil jeho zástupca.
36362/ Plná moc musí obsahovať údaje týkajúce sa totožnosti oboch snúbencov a zástupcu, obsah dohody o priezvisku, vyjadrenie snúbencov, že im nie sú známe prekážky, ktoré by bránili uzavretiu manželstva a že poznajú navzájom svoj zdravotný stav.
36393/ Plná moc musí mať písomnú formu a podpis zastúpeného snúbenca musí byť úradne