www.NSOZ.sk
(zdroj)


3627 priezvisk ponechá ako rodinné priezvisko, ak druhý snúbenec bude po uzavretí manželstva
3629
3630
3631 používať aj svoje doterajšie priezvisko. Ak obaja snúbenci už majú dve priezviská, každý z nich uvedie, ktoré priezvisko si ponechá po uzavretí manželstva.
3633
§9
1/ Matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov výnimočne môže povoliť, aby prejav vôle o vstupe do manželstva za jedného snúbenca urobil jeho zástupca.
3636
má názor:  

2/ Plná moc musí obsahovať údaje týkajúce sa totožnosti oboch snúbencov a zástupcu, obsah dohody o priezvisku, vyjadrenie snúbencov, že im nie sú známe prekážky, ktoré by bránili uzavretiu manželstva a že poznajú navzájom svoj zdravotný stav.
36393/ Plná moc musí mať písomnú formu a podpis zastúpeného snúbenca musí byť úradne osvedčený.
36414/ Odvolanie plnej moci je účinné len vtedy, keď sa o ňom druhý snúbenec dozvie skôr než urobí prejav o vstupe do manželstva.
3643
§ 10
Štátny občan Slovenskej republiky môže uzavrieť manželstvo mimo územia Slovenskej republiky podľa tohto zákona aj pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným.